متفکران شاخه های مختلف علوم باورهای خاصی دارند که هرچند در ارتباط با تخصص آنها می باشد لیکن نتوانسته اند آنها را به شکلی که مورد قبول جامعه علمی قرار بگیرد به اثبات برسانند. هدف از ارائه این باورها تشویق به تفکر در مورد آنها و پرورش استعداد "سئوال پرسیدن و زیر سئوال بردن دانسته ها" می باشد که علت پیشرفت انسان ناشی از همین توان "مطرح کردن سئوال مناسب" می باشد. همیشه آنان که توان طرح سئوال دارند خدمت بیشتری به علم کرده اند تا آنان که پاسخ سئوال را یافته اند. در تحقیققات علمی نیز مهمتر از هر چیزی طرح سئوال است.
در همین راستا، این قسمت از وبسایت برگرفته از کتاب "what we believe but cannot prove, John Brockman"، به طرح باورهای ثابت نشده متفکرین علوم اختصاص یافته است و تشویق به ابراز نظر و بحث در آنها به امید اینکه روزی پاسخ را بیابیم و مهمتر اینکه پرسش تازه ای طرح کنیم.

باورهای علمی اثبات نشده

  • پيشرفت و ركود فيزيك از زاویه «متحد سازى» (Unification)
  • رياضيات كاربردى در فيزيك
  • توپولوژی: نیکی
  • بعد پنجم فضازمان و ماهیتابه نچسب!

یادداشت ها

  • واقعيت زمان! آيا زمان وجود دارد؟
  • آیا الکترون، کوارک و نوترینو ذرات بنیادی هستند؟
  • مغز مصنوعی، آگاهی و اعتقادات
  • تئوری ریسمان: پروژه ای بی سرانجام
  • جهان بی نهایت
  • ساختار دی-ان-آ